معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز

شعار راهبردی : همه با هم تلاش مجدانه به سوی احیای سرآمدی و کیفیت آموزشی دانشگاه شیراز