دکتر محمدمهدی علیشاهی: چهره ماندگار سال ۱۳۸۹
دکتر جعفر مهراد: چهره ماندگار سال ۱۳۸۹
دکتر منصور طاهری: چهره ماندگار سال ۱۳۸۷
دکتر ارسلان قهرمانی: چهره ماندگار سال ۱۳۸۷
دکتر سید علی‌اکبر حسینی سروری: چهره ماندگار سال ۱۳۸۶
دکتر افسانه صفوی: چهره ماندگار سال ۱۳۸۵
دکتر کرامت الله ایزدپناه: چهره ماندگار سال ۱۳۸۳
دکتر جبیب فیروزآبادی: چهره ماندگار سال ۱۳۸۲
دکتر منصور رستگار فسایی: چهره ماندگار سال ۱۳۸۲
دکتر محمود یعقوبی: چهره ماندگار سال ۱۳۸۱