دانشگاه شيراز در سال ۱۳۲۵ با تأسيس آموزشكده بهداشت بنیان گذاری گردید كه هدف آن تربيت متخصصين در علوم پزشكي در طول یک دوره ۴ ساله درسي بود . در سال ۱۳۲۸ اين آموزشكده به دانشكده پزشكي و در سال ۱۳۳۲ آموزشكده بهياري نمازي، در سال ۱۳۳۴ دانشكده هاي كشاورزي و هنر و علوم راه­اندازي شدند. دانشگاه شيراز كه پيش از انقلاب اسلامي دانشگاه پهلوي نام داشت، در سال ۱۳۳۳ با دانشكده­هاي مهندسي و دامپزشكي تشكيل شد. ديگر دانشکده هایی که به تدریج به آن افزوده شدند، دندانپزشكي در سال ۱۳۴۸، آموزشكده الكترونيك در ۱۳۴۸ و دانشكده هاي حقوق و علوم تربيتي در سال ۱۳۴۹ بودند.

     دانشگاه شيراز با پيشينه بيش از نيم قرن، يكي از بزرگترين و مهمترین دانشگاه هاي کشور است كه قطب پژوهشي كشور نیز به شمار مي آيد. ۶۱۰عضو هيأت علمي و بيش از ۱۹۰۰۰ دانشجو دارد. در اين دانشگاه ۸۰ رشته كارشناسي، ۱۸۳ رشته كارشناسي ارشد ، ۱۰۲ رشته دكتراي تخصصي  و یک رشته دکترای حرفه ای ارائه مي شود. به عنوان یک دانشگاه جامع، دانشگاه شيراز مسووليت تربيت اعضاي هيأت علمي كارآمد براي مراكز پژوهشي و آموزش عالي در کشور را بر عهده دارد. اكنون دانشگاه شيراز در بردارنده ۱۶ دانشكده  و يك مركز آموزش عالي مي باشد و چند دانشکده نیز در آينده نزديك راه اندازي مي شود.

دریافت فایل معرفی دانشگاه شیراز