ستاد امور رفاهی اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ها بر اساس تبصره ۴۴ و ۴۵ برنامه اول توسعه و تبصره ۴۰ برنامه دوم توسعه و نيز بند هـ سند برنامه سوم توسعه (بخش آموزش عالی) با هدف ايجاد زمينه‌های متناسب برای حمايت مادی و پشتيبانی مالی از اعضای هيأت علمی در امور رفاهی و معيشتی تشكيل شده است.

  • سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی‌های بلندمدت و كوتاه‌مدت برای رسيدگی به امور معيشتی و رفاهی اعضای هيأت علمی و ارائه پيشنهادی اصولی مبتنی بر كارشناسی برای طرح در هيأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی
  • سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی در جهت تأمين امكانات اوليه معيشتی و رفاهی برای اعضای هيأت علمی با اولويت مسكن، زمين، خودرو، كامپيوتر، تلفن و ....
  • برنامه‌ريزی‌ در جهت تأمين منابع مالی و تصميم‌گيری درخصوص سرمايه‌گذاری در پروژه‌های سود دهِ متناسب با شأن اعضای هيأت علمی
  • برنامه‌ريزی در جهت نظم و سامان دادن به تعاونی‌های موجود اعضای هيأت علمی و سياست‌گذاری درباره تشكيل تعاونی‌های جديد
  • برنامه‌ريزی در جهت ايجاد تسهيلات لازم نظير فوق‌برنامه‌های فرهنگی، ورزشی،‌ سفرهای زيارتی، علمی ـ سياحتی و ....
  • سياست‌گذاری و تصميم‌گيری درخصوص راه‌های مساعدت به ستادهای امور رفاهی