خوابگاه پسرانه شهید مفتح

این خوابگاه در پردیس ارم قرار دارد و در سال **۱۳ به مساحت **** مترمربع در * طبقه و با ظرفیت **** نفر احداث گردید. این خوابگاه به صورت مجتمع است. واحدهای این خوابگاه دارای حمام، آشپزخانه و سرویس بهداشتی می‌باشد. در طبقه **** این خوابگاه نمازخانه، سالن بدنسازی، سالن مطالعه و رختشوی خانه قرار گرفته‌اند.

 

خوابگاه پسرانه شهید دستغیب  
این خوابگاه در پردیس ارم قرار دارد و در سال **۱۳ به مساحت **** مترمربع در * طبقه و با ظرفیت **** نفر احداث گردید. این خوابگاه به صورت مجتمع است. واحدهای این خوابگاه دارای حمام، آشپزخانه و سرویس بهداشتی می‌باشد. در طبقه **** این خوابگاه نمازخانه، سالن بدنسازی، سالن مطالعه و رختشوی خانه قرار گرفته‌اند.

 

خوابگاه پسرانه شهید چمران  
این خوابگاه در پردیس ارم قرار دارد و در سال **۱۳ به مساحت **** مترمربع در * طبقه و با ظرفیت **** نفر احداث گردید. این خوابگاه به صورت مجتمع است. واحدهای این خوابگاه دارای حمام، آشپزخانه و سرویس بهداشتی می‌باشد. در طبقه **** این خوابگاه نمازخانه، سالن بدنسازی، سالن مطالعه و رختشوی خانه قرار گرفته‌اند.

 

خوابگاه پسرانه ایران سرا  
این خوابگاه در پردیس ارم قرار دارد و در سال **۱۳ به مساحت **** مترمربع در * طبقه و با ظرفیت **** نفر احداث گردید. این خوابگاه به صورت مجتمع است. واحدهای این خوابگاه دارای حمام، آشپزخانه و سرویس بهداشتی می‌باشد. در طبقه **** این خوابگاه نمازخانه، سالن بدنسازی، سالن مطالعه و رختشوی خانه قرار گرفته‌اند.

 

خوابگاه پسرانه كشاورزی  
این خوابگاه در دانشکده کشاورزی قرار دارد و در سال **۱۳ به مساحت **** مترمربع در * طبقه و با ظرفیت **** نفر احداث گردید. این خوابگاه به صورت مجتمع است. واحدهای این خوابگاه دارای حمام، آشپزخانه و سرویس بهداشتی می‌باشد. در طبقه **** این خوابگاه نمازخانه، سالن بدنسازی، سالن مطالعه و رختشوی خانه قرار گرفته‌اند.

 

خوابگاه پسرانه دامپزشكي  
این خوابگاه در دانشکده دامپزشکی قرار دارد و در سال **۱۳ به مساحت **** مترمربع در * طبقه و با ظرفیت **** نفر احداث گردید. این خوابگاه به صورت مجتمع است. واحدهای این خوابگاه دارای حمام، آشپزخانه و سرویس بهداشتی می‌باشد. در طبقه **** این خوابگاه نمازخانه، سالن بدنسازی، سالن مطالعه و رختشوی خانه قرار گرفته‌اند.

 

خوابگاه دخترانه ارم ۳  
این خوابگاه در پردیس ارم قرار دارد و در سال **۱۳ به مساحت **** مترمربع در * طبقه و با ظرفیت **** نفر احداث گردید. این خوابگاه به صورت مجتمع است. واحدهای این خوابگاه دارای حمام، آشپزخانه و سرویس بهداشتی می‌باشد. در طبقه **** این خوابگاه نمازخانه، سالن بدنسازی، سالن مطالعه و رختشوی خانه قرار گرفته‌اند.

 

خوابگاه دخترانه ارم ۴  
این خوابگاه در پردیس ارم قرار دارد و در سال **۱۳ به مساحت **** مترمربع در * طبقه و با ظرفیت **** نفر احداث گردید. این خوابگاه به صورت مجتمع است. واحدهای این خوابگاه دارای حمام، آشپزخانه و سرویس بهداشتی می‌باشد. در طبقه **** این خوابگاه نمازخانه، سالن بدنسازی، سالن مطالعه و رختشوی خانه قرار گرفته‌اند.

 

خوابگاه دخترانه ارم ۵  
این خوابگاه در پردیس ارم قرار دارد و در سال **۱۳ به مساحت **** مترمربع در * طبقه و با ظرفیت **** نفر احداث گردید. این خوابگاه به صورت مجتمع است. واحدهای این خوابگاه دارای حمام، آشپزخانه و سرویس بهداشتی می‌باشد. در طبقه **** این خوابگاه نمازخانه، سالن بدنسازی، سالن مطالعه و رختشوی خانه قرار گرفته‌اند.

 

خوابگاه دخترانه ارم ۸  
این خوابگاه در پردیس ارم قرار دارد و در سال **۱۳ به مساحت **** مترمربع در * طبقه و با ظرفیت **** نفر احداث گردید. این خوابگاه به صورت مجتمع است. واحدهای این خوابگاه دارای حمام، آشپزخانه و سرویس بهداشتی می‌باشد. در طبقه **** این خوابگاه نمازخانه، سالن بدنسازی، سالن مطالعه و رختشوی خانه قرار گرفته‌اند.

 

خوابگاه دخترانه ارم ۹

                          

 

                                           

این خوابگاه در پردیس ارم قرار دارد و در سال **۱۳ به مساحت **** مترمربع در * طبقه و با ظرفیت **** نفر احداث گردید. این خوابگاه به صورت مجتمع است. واحدهای این خوابگاه دارای حمام، آشپزخانه و سرویس بهداشتی می‌باشد. در طبقه **** این خوابگاه نمازخانه، سالن بدنسازی، سالن مطالعه و رختشوی خانه قرار گرفته‌اند.

 

خوابگاه دخترانه ارم ۱۰

                          

 

                                           

این خوابگاه در پردیس ارم قرار دارد و در سال **۱۳ به مساحت **** مترمربع در * طبقه و با ظرفیت **** نفر احداث گردید. این خوابگاه به صورت مجتمع است. واحدهای این خوابگاه دارای حمام، آشپزخانه و سرویس بهداشتی می‌باشد. در طبقه **** این خوابگاه نمازخانه، سالن بدنسازی، سالن مطالعه و رختشوی خانه قرار گرفته‌اند.

 

خوابگاه دخترانه ارم ۱۱

                          

 

                                           

این خوابگاه در پردیس ارم قرار دارد و در سال **۱۳ به مساحت **** مترمربع در * طبقه و با ظرفیت **** نفر احداث گردید. این خوابگاه به صورت مجتمع است. واحدهای این خوابگاه دارای حمام، آشپزخانه و سرویس بهداشتی می‌باشد. در طبقه **** این خوابگاه نمازخانه، سالن بدنسازی، سالن مطالعه و رختشوی خانه قرار گرفته‌اند.

 

خوابگاه دخترانه ارم ۱۲

                          

 

                                           

این خوابگاه در پردیس ارم قرار دارد و در سال **۱۳ به مساحت **** مترمربع در * طبقه و با ظرفیت **** نفر احداث گردید. این خوابگاه به صورت مجتمع است. واحدهای این خوابگاه دارای حمام، آشپزخانه و سرویس بهداشتی می‌باشد. در طبقه **** این خوابگاه نمازخانه، سالن بدنسازی، سالن مطالعه و رختشوی خانه قرار گرفته‌اند.

 

خوابگاه دخترانه ارم ۱۳

                          

 

                                           

این خوابگاه در پردیس ارم قرار دارد و در سال **۱۳ به مساحت **** مترمربع در * طبقه و با ظرفیت **** نفر احداث گردید. این خوابگاه به صورت مجتمع است. واحدهای این خوابگاه دارای حمام، آشپزخانه و سرویس بهداشتی می‌باشد. در طبقه **** این خوابگاه نمازخانه، سالن بدنسازی، سالن مطالعه و رختشوی خانه قرار گرفته‌اند.

 

خوابگاه دخترانه ارم ۱۴

                          

 

                                           

این خوابگاه در پردیس ارم قرار دارد و در سال **۱۳ به مساحت **** مترمربع در * طبقه و با ظرفیت **** نفر احداث گردید. این خوابگاه به صورت مجتمع است. واحدهای این خوابگاه دارای حمام، آشپزخانه و سرویس بهداشتی می‌باشد. در طبقه **** این خوابگاه نمازخانه، سالن بدنسازی، سالن مطالعه و رختشوی خانه قرار گرفته‌اند.

 

خوابگاه متأهلین شهدا ۳،۲،۱

                          

 

                                           

این خوابگاه در پردیس ارم قرار دارد و در سال **۱۳ به مساحت **** مترمربع در * طبقه و با ظرفیت **** نفر احداث گردید. این خوابگاه به صورت مجتمع است. واحدهای این خوابگاه دارای حمام، آشپزخانه و سرویس بهداشتی می‌باشد. در طبقه **** این خوابگاه نمازخانه، سالن بدنسازی، سالن مطالعه و رختشوی خانه قرار گرفته‌اند.