اهداء پانصد بسته پانصد هزار تومانی برای نیازمندان
شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۴۳۱۵۹۱۱۱۲ 
به نام آقایان نیری-- رئیسی
#حدیث مهربانی
#رزمایش همدلی