۱)نام مادر امام زمان چیست؟
۱)آمنه                ۲)نجمه خاتون
۳)ملیکا              ۴)شهربانو

۲)کدام نشانه حتمی ظهور نیست؟
۱)قیام سفیانی      ۲)خسف بیدار
۳)قتل نفس زکیه  ۴)خروج سفیانی

۳)سال تولد امام زمان کدام است؟ 
۱)۲۲۵میلادی        ۲)۲۲۵هجری
۳)۲۶۵هجری        ۴)۲۷۵میلادی

۴)علل غیبیت امام زمان کدام نیست؟
۱)حکمت غیبت قائم بعد از آمدن خود او ظاهر میشود
۲)نادان بودن مردم
۳) آزمایش مردم
۴)حفظ جان امام حسن عسکری (ع)

۵)امام زمان در کدام شهر به دنیا آمد؟
۱)سامرا                ۲) کاظمین
۳)مکه                  ۴)نجف

۶)کدام یک از توابع خاص امام زمان نیست؟
۱)محمدبن سعید عمری
۲) محمد بن عثمان
۳)حسین بن روح
۴)علی بن محمد سمری

۷)عثمان بن سعید عمری از چند سالگی به خاندان رسالت خدمتگزاری کرد؟
۱)بدو تولد            ۲)یازده سالگی
 ۳)چهل سالگی     ۴)بیست سالگی

۸)امام زمان در چند سالگی امام حسن عسکری به دنیا آمد؟
۱)۱۵-۱۶سالگی         ۲)۲۳-۲۴سالگی
۳)۲۲-۲۳سالگی        ۴)۲۵-۲۶سالگی 

۹)چه کسی امام زمان را غسل و کفن می کند؟
۱) حضرت عیسی       ۲)امام حسین (ع)
۳) حضرت خضر        ۴)امام حسن عسکری (ع)

۱۰)نام قاتل امام حسن عسکری چیست؟
۱)مأمون خلیفه عباسی
۲)ابن ملجم مرادی
۳)معتمد عباسی
۴)ولیدبن عبدالملک 

۱۱)اولین قبری که بعد از ظهور شکافته می‌شود قبر چه کسی است؟
۱) حضرت محمد (ص) 
۲)امام حسن عسکری (ع)
۳)امام حسین (ع) 
۴)حضرت عیسی (ع)

۱۲)چرا امام زمان با توسل به نیروهای غیبی دشمنان خود را از بین نبرد؟
۱)هدف کمال مردم است
۲) دشمن قوی داشتن
۳) نیروی غیبی ندارند مثل بقیه 
۴) نیروی غیبی دارند ولی مردم نمی توانند ببینند

۱۳)امام هادی به چه کسی نامه ای که نوشته بود داد تا برساند به نرجس خاتون  و نرجس خاتون را بخرد؟
۱)ابوعمر نهدی
۲)بشیربن سلیمان
۳)امام حسن عسکری
۴)مسلم بن عقبه 

۱۴)نرجس خاتون به دست چه کسی مسلمان شدند؟
۱) حضرت زهرا (ع)
۲) امام هادی (ع)
۳) امام حسن عسکری (ع)
۴)امام هادی (ع)

۱۵) بین قیام امام زمان و کشته شدن نفس زکیه چند شب فاصله خواهد بود؟
۱)سی شب
۲)صدوبیست شب
۳)چهل شب
۴)پانزده شب
 
ارسال جواب تا ساعت ۱۲ روز شنبه بیست و سوم فروردین به شماره واتساپ ۰۹۳۳۷۲۰۷۰۵۱تمدید شد.

 قابل توجه که به سه نفر برگزیده هدایای ارزنده تعلق میگیرد.

تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۹-۰۱-۲۳