اطلاعیه تکمیلی شماره ۲ فراخوان پذیرش ممتازین (بدون آزمون استعداد درخشان) در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹ 

متن فراخوان

لیست رشته ها (جدید)

فرم گواهی ممتازین(معرفی نامه ممتازین) مقطع کارشناسی  (word)    (pdf)

لینک ثبت نام اینترنتی

تاریخ مصاحبه و چگونگی آن متعاقبا از همین طریق اعلام خواهد شد.

 

                       پست الکترونیکی:    grasch@shirazu.ac.ir

                                                                   مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز