دکتر حمید نادگران رئیس دانشگاه
دکتر علیرضا افشاریفر قائم مقام رئیس دانشگاه و معاون آموزشی
دکتر سید مجتبی زبرجد معاون پژوهشی دانشگاه
دکترسید مجتبی واعظی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
دکتر محمد حسین ستایش

معاون اداری و مالی دانشگاه و سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه